gewijzigd: 6 Juli 2020 
Nieuws
Over ons
Bestuur
Adresgegevens
Samenwerking
Ledenvergadering
Rubrieken
Agenda Spijk
Terug naar Spijk aan de Linge

© Spijk aan de Linge
 
IJsvereniging Nooit-Gedacht : Over ons

Notulen 2004

Notulen jaarvergadering 2005
Datum: 26 november 2005
Aanwezig 10 leden
 

Opening
De voorzitter opent de vergadering door iedereen welkom te heten. Hij meldt het jammer te vinden dat er maar een matige opkomst is terwijl er zoveel op de agenda staat. De vorige vergadering, in het jubileum jaar was wel goed bezocht en daar was het bestuur erg blij mee.
 
De secretaris leest het verslag van de vorige jaarvergadering voor. Het wordt door de vergadering goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris.

Financieel verslag
De penningmeester brengt verslag uit. We hebben over het afgelopen jaar een batig saldo in kas van 653,78 euro. Het eigen vermogen bedraagt nu 13.750,97 euro. De kascommissie heeft de jaarafrekening in orde bevonden. Het bestuur en penningmeester wordt daarmee decharge verleend. De voorzitter merkt op dat het mooi is dat in het jubileumjaar, dat natuurlijk geld heeft gekost, we nog een batig saldo hebben en een groot eigen bezit. Dat is mede te danken aan de inzet van de bestuursleden.
Verder denkt hij dat nu de winters steeds zachter worden, het waarschijnlijk niet altijd lukt om een batig saldo te realiseren. De baan moet door de vereniging worden onderhouden, dus het is belangrijk om over een eigen vermogen te beschikken.
De kosten van een bezoek aan de ijsbaan (als het niet vriest) zijn hoog: circa 600,- euro. Ineke Sahuleka stelt dat het jammer zou zijn als zo’n schaatsmiddag voor de kinderen niet meer zou plaatsvinden. Het bestuur zal zich –met de wensen van de leden in het achterhoofd- beraden of we ook dit jaar naar de baan gaan.
Theo de Jong stelt voor om elke 5 jaar een jubileum te vieren. Dit voorstel wordt niet overgenomen.
Annie Heijkoop zegt dat de contributie te laag is. Voorzitter antwoordt dat de meeste leden 55+ zijn en dat een verhoging zou kunnen leiden tot veel opzeggingen.
 
De oude kascommissie (Ineke Sahuleka en Tonia Steenbergen) wordt bedankt en de nieuwe leden zijn: Ineke Sahuleka en Eric Versluis. Manus Heijkoop is reserve.
 
Bestuursverkiezing
De voorzitter Jos Tromp, de penningmeester Manus Heijkoop en Sebastiaan Kooy treden af. Jos en Manus zitten al vele jaren in het bestuur (30 en 20 jaar) en de voorzitter hoopt dat hun opvolgers het net zo lang zullen volhouden. De secretaris, Marijke Verstappen bedankt de drie aftredende bestuursleden voor hun inzet en betrokkenheid. Voor de voorzitter en penningmeester is er nog een mooie oorkonde als aandenken.
Bij acclamatie wordt Jan de Graaff herkozen. Tot nieuwe bestuursleden worden bij acclamatie gekozen Frans Nillisen, Theo de Jong en Nico de Boef.
 
Na de pauze vindt de rondvraag plaats:
Ineke Sahuleka wil nog even kwijt dat het jubileum vorig jaar heel leuk was en de kalender, het boekje en de uitnodiging erg mooi en verassend waren. Verder vraagt ze of het niet beter is om weer in Utrecht te gaan schaatsen. De ijsmiddag in Nijmegen was voor de kinderen misschien beter maar voor de volwassen minder handig. Die konden de baan minder goed in het oog houden vanuit de kantine. Jos Tromp beaamt dat het vooral voor de kleine kinderen in Nijmegen leuk was door het kleine binnenbaantje.
 
De gratis verlotering levert nog heel wat prijzen op.
 
Daarna sluit de secretaris de vergadering met dank aan een iedereen voor hun aanwezigheid.